Medezeggenschapsraad

De Zeetuin heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat uit 6 personen, waarvan 3 leden zijn gekozen uit en door de ouders (oudergeleding) en 3 leden uit en door het team (teamgeleding). De leden worden democratisch gekozen en hebben zitting voor twee jaar.

Wat doet de MR?
De MR behartigt de collectieve belangen van ouders en leerkrachten in de school. De MR denkt mee over het beleid van de school en is bevoegd om met het schoolbestuur alle onderwerpen te bespreken die de school aangaan.
Aan de orde komen o.a. de plannen voor het komende schooljaar, gebruikte onderwijs methodes, eind- en tussenopbrengsten. De MR vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Belangstellende ouders zijn welkom.